Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάδοχος» σημαίνει ανάδοχο κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου του 2002·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ, σε περίπτωση που αντικείμενο της πρόσκλησης είναι χρηματοοικονομικά μέσα, για τα οποία ζητείται εισαγωγή στο Χ.Α.Κ., και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.·

«ασφαλιστικές εταιρείες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμων του 1984 μέχρι 2001, μη συμπεριλαμβανομένων στις εταιρείες αυτές των αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών για ζητήματα ασφάλισης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 των πιο πάνω Νόμων·

«διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκαλεί ή υπό περιστάσεις προτίθεται να προσκαλέσει το κοινό προς επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία το πρόσωπο αυτό προσφέρει προς διάθεση για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, διενεργώντας καθ' οιονδήποτε τρόπο διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις ή ανακοινώσεις·

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει των άρθρων 155 μέχρι 155(στ) του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας, άλλης από εξαιρούμενη κατά το άρθρο 29 του εν λόγω Νόμου ιδιωτική εταιρεία·

εκδότης» σημαίνει εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, τα χρηματοοικονομικά μέσα του οποίου αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό·

«έμμεση κατοχή χρηματοοικονομικών μέσων» σημαίνει την κατοχή χρηματοοικονομικών μέσων κατά την έννοια του Πρώτου Παραρτήματος·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001·

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως Ε.Π.Ε.Υ., σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

«εταιρεία» σημαίνει δημόσια εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή νομικό πρόσωπο που συστάθηκε ως εταιρεία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής του·

«ευαίσθητη χρονική περίοδος» σημαίνει τη χρονική περίοδο που αρχίζει ένα εξάμηνο πριν από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε πρόσκληση σε πρόσωπα για την απόκτηση χρηματοοικονομικών μέσων και λήγει με την πάροδο ενός εξαμήνου από τη χρονική στιγμή, κατά την οποία έγινε η τελευταία διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων συνεπεία προσκλήσεως·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Κύπρου·

«κινητές αξίες» σημαίνει τις μετοχές και τις λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις μετοχές, τις ομολογίες με ετήσια τουλάχιστο διάρκεια και τις λοιπές μεταβιβάσιμες αξίες που εξομοιώνονται προς τις ομολογίες, καθώς και κάθε άλλη μεταβιβάσιμη αξία που επιτρέπει την απόκτηση αυτών των κινητών αξιών με εγγραφή ή ανταλλαγή·

«κινητές ευρωαξίες» σημαίνει τις κινητές αξίες-

(α) που η αναδοχή και διανομή τους γίνεται από όμιλο τραπεζών, δύο τουλάχιστο μέλη του οποίου έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους, είτε στη Δημοκρατία και σε κράτος-μέλος, είτε σε διαφορετικά κράτη-μέλη·

(β) που αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό σε ποσοστό μη αμελητέο, όπως δύναται να εξειδικεύεται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη Δημοκρατία ή σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη διαφορετικά από εκείνο που είναι το κράτος, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη· και

(γ) για τις οποίες είναι δυνατό να γίνει προεγγραφή ή οι οποίες δε δύνανται να αποκτηθούν αρχικά παρά μόνο μέσω τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού ιδρύματος·

«κράτος-μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες κανονιστικού περιεχομένου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ο όρος «Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» ερμηνεύεται ανάλογα·

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει τον οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2001·

«περιορισμένος κύκλος προσώπων» σημαίνει αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων που δεν υπερβαίνει τα πενήντα·

«πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων» σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ., οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και ασφαλιστικές εταιρείες·

«Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου» που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως «Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.», σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) 2002 ιδρυόμενο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου·

«συνδεδεμένα πρόσωπα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Δεύτερο Παράρτημα·

«συνεργατικοί οργανισμοί» σημαίνει συνεργατικά ιδρύματα που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια του νομοθετήματος που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων», και περιλαμβάνει «building societies» «credits populaires», «Genossenschafts banken» και «industrial and provident societies»·

«συντονισμένη πρόσκληση» σημαίνει την πρόσκληση για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε χρηματοοικονομικό μέσο, η οποία διενεργείται από

πρόσωπο, που τελεί σε γνώση του γεγονότος ότι, κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο της προσκλήσεώς του, διενεργείται και από άλλα πρόσωπα πρόσκληση για την πραγματοποίηση επένδυσης στο ίδιο χρηματοοικονομικό μέσο ή σε ομοειδή χρηματοοικονομικά μέσα του ίδιου εκδότη, έτσι ώστε τα πρόσωπα, στα οποία απευθύνεται εν συνόλω κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο η πρόσκληση, να δύνανται να υπερβαίνουν τον περιορισμένο κύκλο προσώπων·

«τίτλος δικαιωμάτων» (warrant), σημαίνει τίτλο που παρέχει δικαίωμα απόκτησης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών ή άλλων τίτλων σε καθορισμένη τιμή μέχρι και την ημερομηνία λήξης του·

«τράπεζα» έχει την έννοια, που της αποδίδεται από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000 και περιλαμβάνει τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου κράτους-μέλους ή τράπεζα που λειτουργεί δυνάμει νόμου Τρίτης χώρας, η οποία κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας, τελεί υπό εποπτεία ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στους πιο πάνω Νόμους·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών·

«χρηματιστηριακή νομοθεσία» σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2002 και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά και περιλαμβάνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμούς του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002 και οποιουσδήποτε Κανονισμούς τους τροποποιούν ή τους αντικαθιστούν·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου», που στον παρόντα Νόμο θα αναφέρεται ως «Χ.Α.Κ.», σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 3) του 2002·

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος II του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα, το οποίο ασκεί μία τουλάχιστον από τις εργασίες, που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι 2000.