Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002.