Απαγόρευση διενέργειας πρόσκλησης προς το κοινό χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου και των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, απαγορεύεται η διενέργεια καθ' οιονδήποτε τρόπο διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, με σκοπό την πρόσκληση του κοινού προς επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και η συγκέντρωση χρημάτων του κοινού για τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επένδυσης σε χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προηγουμένως ειδική προς τούτο άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

(2) Η άδεια κατά το εδάφιο (1) χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 28:

Νοείται ότι, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά, που προκαλεί σε τρίτους από την εν λόγω παράνομη πρόσκληση προς το κοινό, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3), οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.

(5) Εφόσον έχει διενεργηθεί πρόσκληση προς το κοινό κατά παράβαση του εδαφίου (1) και ασκηθούν αξιώσεις κατά του διενεργήσαντος την πρόσκληση προς το κοινό από πρόσωπα που ζημιώθηκαν λόγω αποκτήσεως χρηματοοικονομικών μέσων από τον διενεργήσαντα την πρόσκληση προς το κοινό, το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας φέρει ο τελευταίος:

Νοείται ότι, ο ζημιωθείς δικαιούται να αξιώσει από το διενεργήσαντα την πρόσκληση προς το κοινό την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.