Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για πρόσκληση προς το κοινό

5.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και αναλόγως της περίπτωσης, και από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., το ενημερωτικό δελτίο που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και του άρθρου 7 από το διενεργούντα την πρόσκληση, και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

(2) Το ως άνω ενημερωτικό δελτίο δεν επιτρέπεται να δημοσιευθεί και να κυκλοφορήσει πριν χορηγηθεί η σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, πριν από τη δημοσίευση και κυκλοφορία του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, δεν επιτρέπεται να απευθύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα έξοδα για τη συγκέντρωση και παροχή από τον εκδότη των απαραίτητων για την προσήκουσα σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου στοιχείων, φέρει ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό.

(3) Σε κάθε πρόσκληση προς το κοινό συμμετέχει ανάδοχος, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων και η είσπραξη της αξίας κτήσεώς των.

(4) Ο διενεργών την πρόσκληση και ο ανάδοχος υπογράφουν από κοινού το υποβαλλόμενο προς έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο διενεργών την πρόσκληση δεν είναι εκδότης των χρηματοοικονομικών μέσων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό, ο εκδότης υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του διενεργούντος την πρόσκληση ή του κύριου αναδόχου όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατά νόμο σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

(5) Εφόσον στη διάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι, την υποχρέωση κατά το εδάφιο (4) έχει σε κάθε περίπτωση ο κύριος ανάδοχος ο οποίος αναγράφεται ρητώς με την ιδιότητά του αυτή στο ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι κύριοι ανάδοχοι, αυτοί αναγράφονται ρητώς με την ιδιότητά τους αυτή στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο υπογράφουν από κοινού, ευθύνονται δε ομού ή/και κεχωρισμένως για την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του.

(6) Σε περίπτωση δημόσιας εγγραφής στο κεφάλαιο εταιρείας, το ενημερωτικό δελτίο συνυπογράφουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

(7) Ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό και οι ανάδοχοι που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο οφείλουν να επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο και ιδίως ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21, και χωρίς επηρεασμό των άρθρων 9 και 10, καθώς και για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας πρόσκλησης προς το κοινό και διάθεσης των χρηματοοικονομικών μέσων:

Νοείται ότι, ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό και οι ανάδοχοι που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο ευθύνονται ομού ή/και κεχωρισμένως έναντι των επενδυτών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και απέκτησαν χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον οι τελευταίοι απέκτησαν τα χρηματοοικονομικά μέσα βασισθέντες σε εσφαλμένη, πλημμελή ή ελλιπή ενημέρωση μέσω του ενημερωτικού δελτίου και ζημιώθηκαν από την κτήση τους.

(8) Σε περίπτωση δημόσιας εγγραφής στο κεφάλαιο εταιρείας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που συνυπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο οφείλουν να επιδεικνύουν την προσήκουσα επιμέλεια για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο και ιδίως ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών:

Νοείται ότι, ομού ή/και κεχωρισμένως με τη διενεργούσα τη πρόσκληση εταιρεία και τους αναδόχους που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, ευθύνονται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτής, όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

(9) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.

(10) Ο εκδότης των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της πρόσκλησης προς το κοινό, ακόμη και εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στους διενεργούντες την πρόσκληση προς το κοινό, οφείλει να λάβει εγγράφως θέση αναφορικά με την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με το εδάφιο (1):

Νοείται ότι, η κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση του εκδότη πρέπει να είναι αντικειμενική και, κατά το δυνατόν, πλήρης:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα έξοδα της κατά το παρόν εδάφιο έγγραφης τοποθέτησης του εκδότη φέρει ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό, το δε ύψος τους καθορίζεται από την αρμόδια για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εκδότη, και ουδέποτε δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των χιλίων λιρών (ΛΚ 1.000).

(11) Εφόσον ασκηθεί αξίωση για αποζημίωση κατά του διενεργήσαντος την πρόσκληση προς το κοινό και κατά των αναδόχων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του εδαφίου (7) ή και κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δυνάμει του εδαφίου (8), το βάρος απόδειξης για την έλλειψη υπαιτιότητας ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου φέρουν ο διενεργήσας την πρόσκληση προς το κοινό και οι ανάδοχοι που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εφόσον συντρέχει περίπτωση:

Νοείται ότι, ο εκδότης υποχρεούται να παρέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να κριθούν η ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου.

(12) Κατά την διακρίβωση ύπαρξης υπαιτιότητας των αναδόχων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο κατά το εδάφιο (11) λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη αν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου απετέλεσε αντικείμενο προσηκόντως επιμελούς ελέγχου των στοιχείων του εκδότη όπως δύναται να προσδιορίζεται και εξειδικεύεται με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, το πλήρες κείμενο του νομικού και οικονομικού ελέγχου, εφόσον έχουν διενεργηθεί, κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., είναι δε προσιτά τα κείμενα αυτά σε οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

(13) Οι αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά του αναδόχου παραγράφονται μετά πάροδο έτους από τη διάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων, κατά δε των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μετά πάροδο διετίας από τη διάθεση των χρηματοοικονομικών μέσων.

(14) Οποιοσδήποτε χορηγεί στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων βεβαιώσεις, οι οποίες αποτελούν βάση για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και των περιεχομένων σ' αυτό εκθέσεων, οφείλουν να διασφαλίζουν την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια των βεβαιώσεων αυτών.