Έγκριση ενημερωτικού δελτίου

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001, όταν αντικείμενο της πρόσκλησης είναι χρηματοοικονομικά μέσα, για τα οποία ζητείται εισαγωγή στο Χ.Α.Κ., το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.:

Νοείται ότι, σε περίπτωση έγκρισης από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 7:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση τελικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το εγκριθέν ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., για έκδοση της σχετικής άδειας δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου δυνάμει της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην εκείνης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και με την επιφύλαξη των άρθρων 23 και 27, το ενημερωτικό δελτίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνουν το ενημερωτικό δελτίο που τους υποβάλλεται προς έγκριση εφόσον το περιεχόμενο του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων, και εφόσον, επιπλέον, πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για το σύννομο της υποβολής του ενημερωτικού δελτίου.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει για το υποβαλλόμενο σ' αυτή προς έγκριση ενημερωτικό δελτίο το αργότερο εντός έξι μηνών αφότου της υποβληθούν πλήρη στοιχεία που είναι δυνάμει του παρόντος Νόμου απαραίτητα για τη χορήγηση της έγκρισης:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί εντός διμήνου από της υποβολής των στοιχείων τις τυπικές ελλείψεις των:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν πάροδος του εξαμήνου από την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πλήρων στοιχείων για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, λογίζεται ως απόρριψη της αιτήσεως.