Διαδικασία χορήγησης άδειας για τη διενέργεια πρόσκλησης προς το κοινό όταν το ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όταν αρμόδιο για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου είναι το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό υποβάλλει το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με όλα τα κατά τον παρόντα Νόμο επιπλέον απαραίτητα για τη χορήγηση της άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία και ζητά τη χορήγηση της άδειας για τη διενέργεια της πρόσκλησης προς το κοινό.

(2) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο εδάφιο (3), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια διενέργειας της πρόσκλησης, ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για τη διενέργεια της πρόσκλησης προς το κοινό, καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ. ως προς τη νομιμότητά της και ιδίως ως προς την πληρότητα των εγγράφων και στοιχείων που επιβάλλει ο παρών Νόμος να ληφθούν υπόψη για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υποχρεούται να διενεργήσει νέο επί της ουσίας έλεγχο των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. προς έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του επενδυτικού κοινού και ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, δύναται να ζητά από το διενεργούντα την πρόσκληση, καθώς και από τον ανάδοχο, να προβούν σε συμπληρώσεις ή διορθώσεις του ενημερωτικού δελτίου, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την κατοχύρωση της διαφάνειας στη χρηματιστηριακή αγορά, εξαρτώντας τη χορήγηση της άδειας προς διενέργεια της πρόσκλησης από τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποδείξεις.