Δημοσιοποίηση και κυκλοφορία του ενημερωτικού δελτίου

8.-(1) Ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό και ο ανάδοχος οφείλουν να έχουν δημοσιεύσει ή να έχουν θέσει στη διάθεση του κοινού το εγκριθέν από την αρμόδια αρχή ενημερωτικό δελτίο μετά τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της πρόσκλησης προς το κοινό και τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της πρόσκλησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 14 και 20.

(2) Η διαδικασία δημοσίευσης και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση ορίζεται στα άρθρα 13 έως και 21.

(3) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.