Απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

9.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 37 και, τηρουμένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναλόγως της περίπτωσης, και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., αφού λάβουν υπόψη τους τα συμφέροντα του επενδυτικού κοινού, δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του διενεργούντος την πρόσκληση προς το κοινό, να απαλλάσσουν τον τελευταίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, ή να περιορίζουν το περιεχόμενο του προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, όταν τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν το αντικείμενο πρόσκλησης προς το κοινό είναι-

(α) Ομολογίες ή άλλες μεταβιβάσιμες αξίες εξομοιούμενες προς ομολογίες, που εκδίδονται κατά τρόπο συνεχή ή επαναλαμβανόμενο από τράπεζες ή άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, εξομοιώσιμα προς τράπεζες, που δημοσιεύουν κανονικά τους ετήσιους λογαριασμούς τους και, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος και, είτε διέπονται από ειδικό νόμο, είτε υπόκεινται σε εποπτεία από δημόσια αρχή, που αποβλέπει στην προστασία της αποταμίευσης·

(β) ομολογίες ή άλλες εξομοιώσιμες με ομολογίες μεταβιβάσιμες αξίες που εκδίδονται από εταιρίες ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος και, τα οποία -

(i) απολαύουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, κρατικό μονοπώλιο · και

(ii) έχουν συσταθεί ή διέπονται από ειδικό νόμο ή τα δάνεια των οποίων εγγυάται ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα η Δημοκρατία ή κράτος-μέλος ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος·

(γ) ομολογίες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία ή σε κράτος-μέλος αλλά που δεν είναι εταιρείες και-

(i) τα οποία έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο· και

(ii) των οποίων οι δραστηριότητες διέπονται από το νόμο, δυνάμει του οποίου συνεστήθησαν, και συνίστανται αποκλειστικά-

(αα) σε συγκέντρωση κεφαλαίων με έκδοση ομολογιών, υπό τον έλεγχο δημόσιας αρχής· και

(ββ) είτε σε χρηματοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων με τους πόρους που συγκέντρωσαν και με τα κεφάλαια που χορηγήθηκαν από τη Δημοκρατία, ή κράτος-μέλος είτε σε απόκτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές· και

(iii) των οποίων οι ομολογίες, για την εισαγωγή τους στο Χ.Α.Κ., εξομοιώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τις ομολογίες που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος ή για οποίες εγγυάται η Δημοκρατία ή κράτος-μέλος.

(2) Στις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου είναι και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., απόφαση του τελευταίου για την απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή για τον περιορισμό του περιεχομένου του σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν κωλύει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της παρέχει το εδάφιο (3) του άρθρου 7.

(3) Το σχετικό αίτημα κατά το εδάφιο (1) υποβάλλεται από τον διενεργούντα την πρόσκληση προς το κοινό πριν από την υποβολή προς έγκριση του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. δύνανται να επιφυλαχθούν να απαντήσουν οριστικώς στο σχετικό αίτημα, αφού τους υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία κρίνουν απαραίτητα και τα οποία γνωστοποιούν στον αιτητή.

(4) Σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή, κατά περίπτωση, του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ. που επιτρέπει τον περιορισμό του περιεχομένου του προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, δεν επηρεάζονται οι διατάξεις για την προσυπογραφή του υποβαλλόμενου προς έγκριση ενημερωτικού δελτίου από τον ανάδοχο ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και οι διατάξεις για την ευθύνη τους δυνάμει του άρθρου 5.