Περιορισμός έκτασης του ενημερωτικού δελτίου

10.-(1) Εφόσον πρόκειται να διενεργηθεί στη Δημοκρατία πρόσκληση προς το κοινό με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία είχαν αποτελέσει αντικείμενο εγκριθείσας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο πρόσκλησης προς το κοινό, το πολύ δώδεκα μήνες πριν από τη διενέργεια της νέας σκοπούμενης πρόσκλησης, και κατά την αρχική πρόσκληση είχε δημοσιευθεί πλήρες ενημερωτικό δελτίο, τότε για τη διενέργεια της νέας πρόσκλησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., δύνανται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του διενεργούντος την πρόσκληση προς το κοινό, να περιορίσουν το περιεχόμενο του νέου δημοσιευτέου ενημερωτικού δελτίου στα στοιχεία που έχουν μεταβληθεί μετά τη δημοσίευση του πλήρους δελτίου και των οποίων οι μεταβολές είναι δυνατό να επηρεάσουν την εκτίμηση των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών μέσων:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που αντικείμενο της προηγούμενης πρόσκλησης προς το κοινό ήταν χρηματοοικονομικά μέσα της ίδιας κατηγορίας με αυτά που αποτελούν αντικείμενο της νέας πρόσκλησης.

(2) Το νέο ενημερωτικό δελτίο πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το αρχικό πλήρες δελτίο ή να παρέχει πληροφορίες για το αρχικό δελτίο, το οποίο πρέπει να είναι ευχερώς προσιτό στο επενδυτικό κοινό.

(3) Στις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου είναι και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., απόφαση του τελευταίου για τον περιορισμό του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν κωλύει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της παρέχει το εδάφιο (3) του άρθρου 7.

(4) Το σχετικό αίτημα κατά το εδάφιο (1) υποβάλλεται από το διενεργούντα την πρόσκληση προς το κοινό πριν από την υποβολή προς έγκριση του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. δύνανται να επιφυλαχθούν να απαντήσουν οριστικώς στο σχετικό αίτημα, αφού τους υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία κρίνουν απαραίτητα και τα οποία γνωστοποιούν στον αιτητή.

(5) Σε περίπτωση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ., που επιτρέπει τον περιορισμό του περιεχομένου του προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, δε θίγονται οι διατάξεις για την προσυπογραφή του υποβαλλόμενου προς έγκριση ενημερωτικού δελτίου από τον ανάδοχο ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και οι διατάξεις για την ευθύνη τους δυνάμει του άρθρου 5:

Νοείται ότι, η ευθύνη του αναδόχου ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, εκτείνεται και στο αρχικό πλήρες δελτίο, στο οποίο γίνεται παραπομπή δυνάμει του εδαφίου (2), ανεξαρτήτως από το εάν τα ως άνω πρόσωπα το έχουν προσυπογράψει.