Πρόσκληση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων

11.-(1) Ακόμη και εάν ο διενεργών την πρόκληση προς το κοινό απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, υφίσταται υποχρέωση λήψεως προηγούμενης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε περίπτωση που το ίδιο χρηματοοικονομικό μέσο αποτελεί, κατά την ευαίσθητη χρονική περίοδο, αντικείμενο συντονισμένης πρόσκλησης που απευθύνει άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των προσώπων, στα οποία απευθύνεται η πρόσκληση αυτή να υπερβαίνει τα πενήντα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), εάν ο διενεργών την πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, που υπερβαίνει όμως τα δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε πρόσωπο, που προτίθεται να αποκτήσει χρηματοοικονομικά μέσα, υποχρεούται να δηλώσει στο διενεργούντα την πρόσκληση, τουλάχιστο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την απόκτησή τους-

(α) Είτε ότι δεν προτίθεται να μεταβιβάσει τα χρηματοοικονομικά μέσα, εντός έτους από την απόκτησή τους, σε φυσικά πρόσωπα που δε συνδέονται μαζί με τον αποκτώντα με βαθμό συγγενείας πρώτου ή δεύτερου βαθμού σε ευθεία γραμμή ή που δεν είναι σύζυγος του αποκτώντος·

(β) είτε ότι προτίθεται να προβεί σε τέτοια μεταβίβαση, οπότε οφείλει να κατονομάσει αυτά τα πρόσωπα.

(3) Εφόσον τα κατονομαζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) πρόσωπα είναι, συνολικώς, ως προς το χρηματοοικονομικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης, περισσότερα των τριάντα, ο διενεργών την πρόσκληση υποχρεούται να γνωστοποιήσει όλα τα στοιχεία σχετικώς με την πρόσκληση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστο δύο εργάσιμες ημέρες πριν αρχίσει τη μεταβίβαση των χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των δηλώσεων του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας δημοσιεύσεως και εγκρίσεως ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών.

(4) Στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προέβη σε δήλωση σύμφωνα με το εδάφιο (2) μεταβιβάσει τελικώς τα χρηματοοικονομικά μέσα που απέκτησε σε περισσότερα πρόσωπα απ' όσα είχε δηλώσει, υποχρεούται να δηλώσει τούτο εγγράφως στον αποδέκτη της αρχικής δήλωσης κατά το εδάφιο (2), κοινοποιώντας τη νέα δήλωση και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, τη νέα δήλωση υποχρεούται να ανακοινώσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα και ο αποδέκτης της.

(5) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από το πρόσωπο, το οποίο προέβη στην αρχική δήλωση, καθώς και από τον πρώτο ή οποιοδήποτε διαδοχικώς αποκτήσαντα χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όσα στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να διαπιστώσει εάν συντρέχει περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να εξειδικεύει τις διαδικασίες γνωστοποίησης και δήλωσης που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, καθώς και τα υποβαλλόμενα σ' αυτή στοιχεία και να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή τους.