Γνωστοποίηση στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

12.-(1) Ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό για απόκτηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία δύνανται να αποκτηθούν μόνο κατόπιν καταβολής τουλάχιστο τριάντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 30.000) ανά επενδυτή, υποχρεούται τουλάχιστον ένα μήνα πριν προβεί στην πρόσκληση να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιώντας-

(α) Την επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών μέσων·

(β) το όνομα και τη διεύθυνση του προσκαλούντος ή, σε περίπτωση που διενεργών την πρόσκληση είναι νομικό πρόσωπο, τη μορφή, την επωνυμία, το εγγεγραμμένο γραφείο, τη διεύθυνση και την εκπροσώπησή του·

(γ) το είδος και την περιγραφή των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της πρόσκλησης, το ποσό που θα εξασφαλισθεί από την πρόσκληση, καθώς και τη χρήση του εφόσον στην τελευταία περίπτωση, ο διενεργών την πρόσκληση είναι εκδότης·

(δ) τα ομοειδή χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα ο διενεργών την πρόσκληση καθώς και τον αριθμό των διατιθεμένων με την πρόσκληση χρηματοοικονομικών μέσων·

(ε) την ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης των χρηματοοικονομικών μέσων και τον τρόπο καταβολής της·

(στ) τα έντυπα, στα οποία έχουν δημοσιευθεί την τελευταία διετία κατά τον περί Εταιρειών Νόμο, στοιχεία σχετικά με τα προσφερόμενα χρηματοοικονομικά μέσα, τον εκδότη τους και ετήσια αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας που είναι εκδότρια των προσφερομένων χρηματοοικονομικών μέσων·

(ζ) τον αριθμό μητρώου, υπό τον οποίο ο εκδότης των προσφερομένων χρηματοοικονομικών μέσων είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Εταιρειών, καθώς και τον αριθμό καταχώρισης του ιδρυτικού εγγράφου και του καταστατικού της εταιρείας, εφόσον τα προσφερόμενα χρηματοοικονομικά μέσα εκδίδονται από εταιρεία·

(η) τον τόπο, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των εγγράφων που αναφέρονται στα εδάφια (στ) και (ζ).

(2) Το περιεχόμενο της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να κοινοποιείται επίσης και σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα, τουλάχιστο πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει υποχρέωση για την απόκτησή τους.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους επιπρόσθετα στοιχεία, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

(4) Σε κάθε πρόσκληση προς το κοινό, καθώς και στη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το εδάφιο (1) πρέπει-

(α) Να αναγράφεται ευκρινώς ότι η εν λόγω πρόσκληση δεν αποτελεί αντικείμενο έγκρισης από δημόσια αρχή και ότι τα προσφερόμενα χρηματοοικονομικά μέσα δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο αιτήσεως εισαγωγής στο Χ.Α.Κ. πριν από την πάροδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της πρόσκλησης· και

(β) να εφιστάται η προσοχή του επενδυτή στην ανάγκη ελέγχου από τον ίδιο των στοιχείων των προσφερομένων χρηματοοικονομικών μέσων.