Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σχετιζόμενο με εισαγωγή τίτλων στο Χ.Α.Κ.

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 12, όταν η πρόσκληση προς το κοινό αφορά χρηματοοικονομικά μέσα, για τα οποία κατά το χρόνο της πρόσκλησης έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και κυκλοφορίας του καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VII των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002, οι οποίες προσαρμόζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, στις συνθήκες και αναγκαιότητες που απαιτεί η πρόσκληση προς το κοινό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 έως και 12, καθώς και των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 23, όταν η πρόσκληση προς το κοινό πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, ενώ ζητείται η εισαγωγή των χρηματοοικονομικών μέσων σε χρηματιστήριο αξιών κράτους-μέλους, ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει στη Δημοκρατία το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VII των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002, οι οποίες προσαρμόζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, στις συνθήκες και αναγκαιότητες που απαιτεί η πρόσκληση στο κοινό:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, το ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ' ανάλογη εφαρμογή του Μέρους VII των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995 έως (Αρ. 3) του 2002.