Συνεργασία αρμόδιων εποπτικών αρχών

22. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. συνεργάζονται για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών, και μεριμνούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την ανταλλαγή οποιωνδήποτε απαραίτητων πληροφοριών.