Αρμόδια αρχή σε περίπτωση ταυτόχρονης πρόσκλησης στη Δημοκρατία και σε κράτη-μέλη

23.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27, όταν για το ίδιο χρηματοοικονομικό μέσο γίνονται προσκλήσεις προς το κοινό ταυτοχρόνως ή με μικρή χρονική διαφορά, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τρίμηνο, στη Δημοκρατία και σε τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος και το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, αρμόδια για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου είναι η αρμόδια εποπτική αρχή της Δημοκρατίας ή του κράτους-μέλους, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη, εφόσον είτε η πρόσκληση είτε η ενδεχόμενη αίτηση εισαγωγής σε χρηματιστήριο αξιών αφορά και το εν λόγω κράτος- μέλος.

(2) Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και στο οποίο έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του ο εκδότης που απευθύνει την πρόσκληση προς το κοινό, δεν προβλέπει τον εκ των προτέρων έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου, ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό υποχρεούται να επιλέξει την αρμόδια για τον έλεγχο εποπτική αρχή, μεταξύ της αρμόδιας αρχής της Δημοκρατίας και των αρμόδιων εποπτικών αρχών του κράτους-μέλους όπου γίνεται η πρόσκληση προς το κοινό, το δίκαιο του οποίου προβλέπει τον εκ των προτέρων έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου.