Πρόσκληση στη Δημοκρατία που αφορά εταιρεία σε άλλο κράτος-μέλος

24. Όταν μια πρόσκληση προς το κοινό, η οποία αφορά κινητές αξίες που δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, αμέσως ή υπό προθεσμία, γίνεται στη Δημοκρατία, ενώ το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη των μετοχών, για τις οποίες παρέχουν δικαίωμα οι κινητές αυτές αξίες, βρίσκεται σε άλλο κράτος-μέλος, οι δε μετοχές αυτού του εκδότη έχουν ήδη εισαχθεί επίσημα σε χρηματιστήριο του κράτους-μέλους, στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο γραφείο του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. δύνανται να αποφανθούν για την αίτηση έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, μόνον αφού συμβουλευθούν το κράτος-μέλος, στο οποίο βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη των εν λόγω μετοχών.