Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

25. Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εξουσία της να διενεργεί ελέγχους, ισχύουν και ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εποπτικών αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.