Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου

21. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο ή κάθε σημαντική ανακρίβεια του ενημερωτικού δελτίου που είναι δυνατό να επηρεάσει την αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών μέσων και που επέρχεται ή διαπιστώνεται μετά τη δημοσίευση του δελτίου και πριν περατωθεί οριστικά η πρόσκληση προς το κοινό, πρέπει να αναφέρεται ή να διορθώνεται σε συμπλήρωμα του δελτίου, που δημοσιεύεται ή τίθεται στη διάθεση του κοινού, όπως ακριβώς και το αρχικό ενημερωτικό δελτίο, ή σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με Οδηγίες της.