Τρόπος δημοσιοποίησης ενημερωτικού δελτίου

20.-(1) Όταν δημοσιεύεται ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, οι κάθε είδους αγγελίες, ανακοινώσεις, αφίσες και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, με τα οποία αναγγέλεται η πρόσκληση προς το κοινό, πρέπει να γνωστοποιούνται προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(2) Τα κατά το εδάφιο (1) έγγραφα πρέπει να αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και να ορίζουν πού έχει δημοσιευθεί ή πού πρόκειται να δημοσιευθεί.

(3) Το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν Μέρος πρέπει να δημοσιεύεται με επιμέλεια του διενεργούντος την πρόσκληση-

(α) Είτε με καταχώρηση ολόκληρου του ενημερωτικού δελτίου σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας·

(β) είτε με τη μορφή εντύπου, που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στη Δημοκρατία, τόσο στο εγγεγραμμένο γραφείο του διενεργούντος την πρόσκληση προς το κοινό, όσο και στα γραφεία των αναδόχων που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της έκδοσης.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό οφείλει επιπλέον να δημοσιεύσει σε τέσσερις τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας ανακοίνωση για την έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, με προσδιορισμό είτε της εφημερίδας, στην οποία αυτό καταχωρείται ολόκληρο, είτε των τόπων, στους οποίους το κοινό δύναται να παραλαμβάνει δωρεάν αντίτυπο του.

(5) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 30.

(6) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, η οποία αναφέρει πού έχει δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο και πού μπορεί να το προμηθευθεί το κοινό.