Μη συμπερίληψη στοιχείων στο ενημερωτικό δελτίο

19. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέψει να μη συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ορισμένες πληροφορίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εάν κρίνει ότι-

(α) Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ουσιώδεις και δεν είναι δυνατό να επηρεάσουν την εκτίμηση σχετικά με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη· ή

(β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή συνεπάγεται σοβαρή ζημία του εκδότη, υπό τον όρο ότι σε αυτή την τελευταία περίπτωση, η έλλειψη δημοσιότητας δεν είναι τέτοια που να είναι δυνατό να παραπλανήσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα και τις συνθήκες που έχουν σημασία για την εκτίμηση των εν λόγω κινητών αξιών.