Εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

18. Όταν μια κατηγορία μετοχών έχει γίνει δεκτή για διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιτρέπει τη μερική ή πλήρη εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, εφόσον ο αριθμός τους ή η κατ' εκτίμηση αγοραία αξία, ή η ονομαστική αξία ή, ελλείψει της ονομαστικής αξίας, η λογιστική αξία είναι κατωτέρα του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του αριθμού ή της αντίστοιχης αξίας των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, υπό τον όρο ότι οι επενδυτές κατέχουν πρόσφατες πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις κατά το άρθρο 15 απαιτούμενες πληροφορίες και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για επαρκή και έγκυρη πληροφόρηση των επενδυτών και, εν γένει, διαφάνεια.