Παροχή ισοδύναμων του ενημερωτικού δελτίου πληροφοριών

17. Όταν ορισμένες από τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 15 δεν προσιδιάζουν στη δραστηριότητα ή τη νομική μορφή του εκδότη ή στη φύση των προσφερόμενων χρηματοοικονομικών μέσων, πρέπει να καταρτίζεται ενημερωτικό δελτίο με ισοδύναμα πληροφοριακά στοιχεία.