Παροχή πληροφοριών αναλόγως χρόνου ύπαρξης εκδότη

16.-(1) Εάν ο χρόνος ύπαρξης ενός εκδότη είναι συντομότερος από όλα τα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 15, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να δίδονται μόνο για το χρόνο ύπαρξης του εκδότη αυτού:

Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή δημοσιεύονται οι πιο πρόσφατες προσωρινές λογιστικές καταστάσεις του εκδότη, ελεγμένες από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.