Ποινικές κυρώσεις

28.-(1) Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση υποτροπής του αδικήματος, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα κατά τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 26 σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ 5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.