Αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων

29.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση διοικητικής εποπτικής εξουσίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτή: Νοείται ότι, σε περιπτώσεις ελέγχου του ενημερωτικού δελτίου από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., το τελευταίο γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικές παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που περιέρχονται σε γνώση του, προς επιβολή κυρώσεων.