Αμοιβαία αναγνώριση

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 από την αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. αναγνωρίζουν το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, υπό τον όρο της μετάφρασής του σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., χωρίς να δικαιούνται να απαιτούν την προσθήκη στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικών πληροφοριών, παρά μόνο πληροφορίες σ' ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς των εσόδων από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της πρόσκλησης, τους αναδόχους που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία ως αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι του διενεργούντος την πρόσκληση για την είσπραξη της αξίας των διατιθεμένων χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και τον τρόπο, με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι κάθε είδους δημοσιεύσεις και αναγγελίες προς τους επενδυτές στη Δημοκρατία.

(2) Το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους κατά την έννοια του άρθρου 23 αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ., ακόμη και εάν έχει χορηγηθεί μερική απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση από την αρμόδια εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους-μέλους εφόσον-

(α) Το είδος της εν λόγω απαλλαγής ή παρέκκλισης αναγνωρίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα στη Δημοκρατία νομοθεσία· και

(β) οι ίδιες περιστάσεις που δικαιολογούν την εν λόγω απαλλαγή ή παρέκκλιση κατά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους που ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο συντρέχουν και στην κυπριακή αγορά.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. δύνανται όμως να αναγνωρίζουν το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους με παρέκκλιση ή απαλλαγή ως προς το περιεχόμενο του, ακόμη και εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2).

(4) Ο διενεργών την πρόσκληση προς το κοινό κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πανομοιότυπο ενημερωτικό δελτίο με αυτό που έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή κράτους-μέλους κατά το άρθρο 23 και το οποίο δελτίο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στη Δημοκρατία και, εφόσον συντρέχει περίπτωση εισαγωγής των χρηματοοικονομικών μέσων και στο Χ.Α.Κ., και στο Συμβούλιο του Χ.Α.Κ.:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί την άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου για το ενημερωτικό δελτίο και οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, τηρουμένων κατ' αναλογία και στην προκειμένη περίπτωση των διατάξεων αυτού του άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα ενημερωτικά δελτία που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα εκδοτών, οι οποίοι έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους σε τρίτη χώρα.