Όρκος πίστης και απορρήτου

26. Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διοικητή, του Υποδιοικητή, του μέλους της Επιτροπής, του συμβούλου ή του υπαλλήλου της Τράπεζας οφείλει πριν να αναλάβει τα καθήκοντά του να υπογράψει και να δώσει τον καθορισμένο όρκο, που προβλέπεται στο Παράρτημα.