Ετήσια έκθεση

61. Το Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα της Τράπεζας για κάθε οικονομικό έτος, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας.