Ετήσιος προϋπολογισμός

62.—(1) Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Τράπεζας.

(2) Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Τράπεζας κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.