Υποχρέωση παροχής στοιχείων στη Τράπεζα

63. Επιφυλασσομένης της υποχρέωσης παροχής στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού και της κατ’ εφαρμογήν του εκδιδομένης συμπληρωματικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί δημόσιου δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλουν χωρίς δικαίωμα επίκλησης του τραπεζικού ή άλλου απορρήτου, να παρέχουν στην Τράπεζα, τα στοιχεία και πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή τους και που είναι αναγκαία για την επίτευξη των κατά το άρθρο 5 σκοπών και για την άσκηση των κατά το άρθρο 6 αρμοδιοτήτων της.