Επιτροπή Ελέγχου

60Α. Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη του Συμβουλίου, οριζόμενα από το Συμβούλιο, τα οποία δεν έχουν εκτελεστική ιδιότητα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της διενέργειας εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Συμβούλιο για έγκριση:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η επιτροπή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή.