Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

60.—(1)(α)  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Καταστατικού και προς το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παρέχει στους ελεγκτές που θα διοριστούν σύμφωνα με το πιο πάνω Άρθρο όλες τις απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους πληροφορίες, βιβλία και λοιπά στοιχεία.

(β) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 38 του Καταστατικού, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δύναται να ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, που δε σχετίζονται με τα απορρέοντα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών καθήκοντα και αρμοδιότητές της υπό την προϋπόθεση ότι οι εκθέσεις και οι ελεγκτικές του δραστηριότητες δε θίγουν την ανεξαρτησία της Τράπεζας.

Για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, η Τράπεζα παρέχει σε αυτόν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, βιβλία και λοιπά στοιχεία.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, διαχειριστικός έλεγχος σημαίνει τον έλεγχο της λειτουργικής αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της Τράπεζας που δε σχετίζονται με τα απορρέοντα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, και ο οποίος δε θίγει την ανεξαρτησία της.

(2) Οι ελεγκτές υποβάλλουν την έκθεση τους προς το Συμβούλιο μετά το σχετικό έλεγχο με αντίγραφο στον Υπουργό για ενημέρωση.