Έλεγχος ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

60.—(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας ελέγχονται από εγκεκριμένους ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι διορίζονται από το Συμβούλιο κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό.

(2) Οι ελεγκτές υποβάλλουν την έκθεση τους προς το Συμβούλιο μετά το σχετικό έλεγχο με αντίγραφο στον Υπουργό για ενημέρωση.