Ισχύς πράξεων της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής

72Α. Οδηγίες, πράξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, η οποία είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε δυνάμει του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου του 2002, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της εν λόγω Επιτροπής διατηρούν την ισχύ τους μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν από το Συμβούλιο.