Συνέχιση υπηρεσίας υπαλλήλων

73. Πρόσωπο, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι υπάλληλος της Τράπεζας, συνεχίζει να κατέχει την ίδια θέση με την ίδια αντιμισθία και ίδιους όρους.