Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

74. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε από τις 5.7.2002.