Ισχύς υφιστάμενων κανονισμών ή οδηγιών

72. Κανονισμοί, οδηγίες ή άλλες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διά του παρόντος Νόμου καταργούμενων νόμων, οι οποίοι ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν μέχρις ότου ανακληθούν ή αντικατασταθούν να ισχύουν, καθ' ην έκταση δεν είναι ασυμβίβαστοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.