Κατάργηση

71. Τηρουμένου του άρθρου 72, οι περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμοι του 1963 μέχρι 2001 καταργούνται.