Υπεροχή των διατάξεων του παρόντος Νόμου

70.—(1) Ο περί Νομίσματος Νόμος διαβάζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται υποκείμενος στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)Εκτός εάν από το κείμενο ή από την ημερομηνία του συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής προκύπτει διαφορετική έννοια, οποιαδήποτε αναφορά νόμου ή διοικητικής πράξης σε λίρα ή στερλίνα ή οποιαδήποτε υποδιαίρεσή τους, ερμηνεύεται ως αναφορά σε ευρώ ή υποδιαίρεσή του, όπως προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο.