Συστήματα πληρωμών

48.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου, η Τράπεζα δύναται-

(α) Να διαχειρίζεται, να συμμετέχει, ή να γίνεται μέλος οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών

(β) να θέτει υπό την εποπτεία της συστήματα πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών που λειτουργούν στη Δημοκρατία, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η Τράπεζα δύναται να εκδίδει οδηγίες που ρυθμίζουν τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών που βρίσκονται υπό την εποπτεία της:

Νοείται ότι οι οδηγίες αυτές δύνανται να είναι γενικές και να ισχύουν για όλα τα συστήματα ή να είναι ειδικές και να ισχύουν για συγκεκριμένα συστήματα ή ομάδα συστημάτων και δύνανται να τροποποιούνται οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από την Τράπεζα για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

(3) Η Τράπεζα δύναται να αναστέλλει τη λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών ή να τερματίζει τη συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, με δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παράλληλη επιστολή προς τα μέλη του συστήματος υπό όρους που καθορίζονται από την ίδια και περιέχονται στη σχετική δημοσίευση και στην επιστολή.

(4) Η Τράπεζα δύναται να επιβάλλει διοικητικές ποινές σε οποιοδήποτε μέλος ή διαχειριστή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού συναλλαγών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου λειτουργίας του συστήματος αυτού σύμφωνα με σχετικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.