Διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

47Β. Η Κεντρική Τράπεζα, εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δύναται να παρεμβαίνει στο ρυθμό των εκποιήσεων ακινήτων, με την έκδοση γενικών ή ειδικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών, ως ήθελε κρίνει εκάστοτε αναγκαίο, δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται ως μακροπροληπτικής αρχής:

Νοείται ότι, η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά τριμηνία, για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA και του Μέρους VIB του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται σε σχέση με τις γενόμενες ανά κατηγορία ακινήτων, εκποιήσεις.