Απαγόρευση πιστωτικών διευκολύνσεων

49.—(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 της Συνθήκης και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 3603/93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Δεκεμβρίου 1993, όπως εκάστοτε τροποποιείται, η Τράπεζα δεν–

(i) παρέχει προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση σε κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, στην Κυβέρνηση, σε επαρχιακές, ή άλλες δημόσιες αρχές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις·

(ii) αγοράζει απευθείας τίτλους των αναφερόμενων στην υποπαράγραφο (i) οργανισμών ή φορέων κατά την έκδοσή τους.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν ισχύουν για τράπεζες που ανήκουν στο δημόσιο, στα οποία η Τράπεζα παρέχει την ίδια μεταχείριση όπως και στις άλλες τράπεζες που δεν ανήκουν στο δημόσιο.

(3) Το σύνολο των απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι της Κυβέρνησης που εκκρεμεί κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας τριάντα ετών, με τα πρώτα πέντε έτη ως περίοδο χάριτος όσο αφορά το κεφάλαιο και με ετήσιο επιτόκιο τρία τοις εκατόν (3%) βάσει επίσημης συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών.