Απαγόρευση πιστωτικών διευκολύνσεων στην Κυβέρνηση

49.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να παρέχει προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση στην Κυβέρνηση, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και σε δημόσιες επιχειρήσεις ούτε να αγοράζει απευθείας τίτλους των πιο πάνω φορέων κατά την έκδοσή τους.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν ισχύουν για τράπεζες και εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο, στα οποία η Τράπεζα παρέχει την ίδια μεταχείριση όπως και στις άλλες τράπεζες και άλλα εξουσιοδοτημένα οικονομικά ιδρύματα που δεν ανήκουν στο δημόσιο.

(3) Το σύνολο των απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι της Κυβέρνησης που εκκρεμεί κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος Νόμου μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμο δάνειο διάρκειας τριάντα ετών, με τα πρώτα πέντε έτη ως περίοδο χάριτος όσο αφορά το κεφάλαιο και με ετήσιο επιτόκιο τρία τοις εκατόν (3%) βάσει επίσημης συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών.