Η Τράπεζα ως τραπεζίτης και αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης

50.—(1) Η Τράπεζα ενεργεί ως τραπεζίτης της Κυβέρνησης και αντιπρόσωπος της σε χρηματοοικονομικά θέματα, εκτός από περιπτώσεις που ο Υπουργός ήθελε ορίσει διαφορετικά αναφορικά με ορισμένες οικονομικές συναλλαγές.

(2) Η Τράπεζα δύναται κατά την κρίση της να ασκεί αρμοδιότητες αντιπρόσωπου σε χρηματοοικονομικά θέματα και τραπεζίτη για οποιοδήποτε δήμο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στη Δημοκρατία, σύμφωνα με ειδικές διευθετήσεις μεταξύ της Τράπεζας και του οικείου δήμου ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και εντός των καθορισθέντων από αυτές τις διευθετήσεις, πλαισίων.