Ασυμβίβαστο

14. Κανένα πρόσωπο δε δύναται να διορισθεί ως σύμβουλος εφόσον κατέχει οποιαδήποτε θέση που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητά του ως σύμβουλος και ειδικότερα εφόσον-

(α) Είναι υπουργός, ή μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

(β) είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του Δημάρχου·

(γ) είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων ή των δυνάμεων ασφαλείας της Δημοκρατίας·

(δ) κατέχει δημόσια θέση ή θέση σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή ενεργεί ως αναπληρωτής σε τέτοια θέση:

Νοείται ότι «δημόσια θέση» σημαίνει οποιαδήποτε θέση με οικονομικό όφελος στην υπηρεσία της Δημοκρατίας εφόσον οι απολαβές της υπόκεινται στον έλεγχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει οποιαδήποτε θέση σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό κοινής ωφελείας:

Νοείται περαιτέρω ότι το ασυμβίβαστο δεν αναφέρεται σε πρόσωπο, το οποίο-

(i) κατέχει θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα ανωτάτης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία·

(ii) εκτελεί, χωρίς να είναι μέλος της δημόσιας υπηρεσίας, χρέη αντιπροσώπου της Δημοκρατίας σε διεθνή νομισματικό ή οικονομικό οργανισμό, στον οποίο η Δημοκρατία είναι μέλος·

(ε) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(στ) τελεί υπό δικαστική απαγόρευση λόγω φρενοβλάβειας ή έχει άλλως πως κηρυχθεί ως μειωμένης νοητικής ικανότητας-

(ζ) είναι σύμβουλος, αξιωματούχος ή υπάλληλος άλλης τράπεζας ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή θυγατρικής αυτών ή έχει ως μέτοχος, συμφέρον δυνάμει του οποίου ελέγχει οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή θυγατρική αυτών που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία.