Σύμβουλοι

13.—(1) Οι σύμβουλοι, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι πολίτες της Δημοκρατίας, αναγνωρισμένης επιστημονικής κατάρτισης, ή και αναγνωρισμένης οικονομικής και επιχειρηματικής πείρας, οι οποίοι δε στερούνται της ικανότητας προς διορισμό δυνάμει του άρθρου 14.

(2) Κάθε σύμβουλος διορίζεται για περίοδο πέντε ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται και απομακρύνεται από τη θέση του με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργού και αφού αυτό ακούσει τις απόψεις του Διοικητή, εφόσον δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα:

Νοείται ότι πρόσωπο, το οποίο κατέχει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θέση συμβούλου, θα εξακολουθήσει να κατέχει αυτή υπό τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της θητείας του, εκτός εάν νεότερος νόμος προβλέψει διαφορετικά.

(3) Όταν πρόσωπο παύσει να είναι σύμβουλος πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως σύμβουλο, πρόσωπο που έχει τα προσόντα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών.

(4)  Η θέση συμβούλου, εξαιρουμένου του Διοικητή και του Υποδιοικητή, κενουται:

(α) λόγω θανάτου του μέλους ή απώλειας από αυτό της ιθαγένειας της Δημοκρατίας·

(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως του μέλους·

(γ) εάν το μέλος δεν πληρεί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα ή·

(δ) εάν επισυμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 14.

(5) Κανένας σύμβουλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα δε δύναται να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίζει για αυτό:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο σύμβουλος υποχρεούται να αποκαλύπτει εάν έχει οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον.

(6) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και η αντιμισθία των μη εκτελεστικών συμβούλων καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με το διορισμό τους για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους:

Νοείται ότι, οι όροι υπηρεσίας των συμβούλων περιλαμβανομένων και των εκτελεστικών συμβούλων, δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία του Διοικητή που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ευρωπαϊκών Τραπεζών και από τη Συνθήκη και το Καταστατικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και των μη εκτελεστικών συμβούλων δε δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς μετά το διορισμό αυτών, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Τράπεζα.