Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή, δύο εκτελεστικούς συμβούλους και πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους.