Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (που στο εξής θα καλείται «το Συμβούλιο») αποτελείται από το Διοικητή, τον Υποδιοικητή και πέντε συμβούλους.