Σύμβουλοι

13.—(1) Οι σύμβουλοι, διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι πολίτες της Δημοκρατίας, αναγνωρισμένης επιστημονικής κατάρτισης, ή και αναγνωρισμένης οικονομικής και επιχειρηματικής πείρας, οι οποίοι δε στερούνται της ικανότητας προς διορισμό δυνάμει του άρθρου 14.

(2) Κάθε σύμβουλος διορίζεται για περίοδο πέντε ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται και απομακρύνεται από τη θέση του με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργού και αφού αυτό ακούσει τις απόψεις του Διοικητή, εφόσον δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα:

Νοείται ότι πρόσωπο, το οποίο κατέχει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θέση συμβούλου, θα εξακολουθήσει να κατέχει αυτή υπό τους ίδιους όρους μέχρι τη λήξη της θητείας του, εκτός εάν νεότερος νόμος προβλέψει διαφορετικά.

(3) Όταν πρόσωπο παύσει να είναι σύμβουλος πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ως σύμβουλο, πρόσωπο που έχει τα προσόντα που καθορίζονται στο εδάφιο (1) για περίοδο πέντε ετών.

(4)  Η θέση συμβούλου, εξαιρουμένου του Διοικητή και του Υποδιοικητή, κενουται:

(α) λόγω θανάτου του μέλους ή απώλειας από αυτό της ιθαγένειας της Δημοκρατίας·

(β) διά της εγγράφου παραιτήσεως του μέλους·

(γ) εάν το μέλος δεν πληρεί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα ή·

(δ) εάν επισυμβεί οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στο άρθρο 14.

(5) Κανένας σύμβουλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα δε δύναται να λαμβάνει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίζει για αυτό:

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση ο σύμβουλος υποχρεούται να αποκαλύπτει εάν έχει οποιοδήποτε τέτοιο συμφέρον.

(6) Η αντιμισθία των συμβούλων καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με το διορισμό τους για ολόκληρη την πενταετή θητεία τους.