Συναλλαγές με πράξεις άμεσης προθεσμιακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής

34.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να συναλλάσσεται και να δέχεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα ή σε πολύτιμα μέταλλα με πράξεις άμεσης, προθεσμιακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της Συνθήκης και του Καταστατικού, η Τράπεζα δύναται να διενεργεί πιστοληπτικές και πιστοδοτικές πράξεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.