Συναλλαγές με πράξεις άμεσης προθεσμιακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής

34.—(1) Η Τράπεζα δύναται να συναλλάσσεται και να δέχεται καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγμα ή σε πολύτιμα μέταλλα με πράξεις άμεσης, προθεσμιακής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής.

(2) Η Τράπεζα δύναται να διενεργεί πιστοληπτικές και πιστοδοτικές πράξεις σε λίρα ή σε ξένο συνάλλαγμα.